مقالاتشرکت‌های شتاب دهنده؛ حلقه گمشده استارت آپ های کشور

شرکت‌های شتاب دهنده؛ حلقه گمشده استارت آپ های کشور

حلقه گمشده استارت آپ های کشور و بخش تجاری، شرکت های شتاب دهنده هستند. چند سالی است که استارتاپ‌ها در سطح جهانی تبدیل به کسب و کاری ارزشمند با درآمدی بالا شده‌اند و تلاش می‌کنند، هر روز سهم بیشتری از بازار کار را به خود اختصاص دهند

دیدگاه توسعه ملی- اسفند ۹۹

دیدگاه توسعه ملی- اسفند ۹۹

علیرغـم گذشـت هفـت مـاه از اصـلاح شـاخص، خـروج پـول سـهامداران حقیقـی از بـازار سـرمایه همچنـان قابـل مشـاهده اسـت. ایـن خـروج کـه بـه دلیـل کاهـش انتظـارات تورمـی آغـاز گردیـد، بـه واسـطه تزریـق مسـتمر نقدینگـی حمایتـی از سـوی ارکان بـازار سـرمایه در نقاطـی کـه تعـادل واقعـی بـازار سـرمایه محسـوب نمیشـود ادامـه یافتـه و تشـدید شـده اسـت.

درباره‌ی ما
«گروه برخط» با هدف راه اندازی و حمایت از استارت آپ ها، تیمهای خلاق و جوان و صاحب ایده در کسب و کار، شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای نوپا در کشور عزیزمان ایران تأسیس شده است.
نقش «گروه برخط» مانند شرکتهای «سرمایه‌گذار فرشته» یا «Angel investor» در فرهنگ سرمایه گذاری استارتاپی است که بعنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری که سرمایه مورد نیاز یک یا چند شرکت نوپا را فراهم می‌کند. بر اساس نظر برخی از صاحبنظران حوزه کارآفرینی، آنچه اهمیتی بیشتر از تأمین سرمایه دارد، منتورینگ «Mentoring» است. 
...
اطلاعات بیش‌تر