فرآیند مشارکت با «گروه برخط»


1- درخواست کتبی : ارائه درخواست به همراه فایل پاورپوینت نمونه جهت آشنایی


نمونه قالب پاورپوینت ارائه به «گروه برخط» (اینجا کلیک کنید...)

سرفصل_های ارائه متقاضيان مشارکت.pptx2- غربال گری : بررسی درخواست و تطبیق آن با استراتژی و مأموریت گروه برخط3- مصاحبه تلفنی : جهت رفع ابهام و پرسشهای احتمالی و گرفتن توضیح بیشتر از استارت آپ4- جلسه حضوری : آشنایی با ایده ، فعالیت ، تیم و توانمندیهای استارت آپ

 


5- ارائه مطالعات فنی و اقتصادی : ارائه مستنداتی از قبیل بوم کسب و کار و PFS از طرف استارت آپ6- ارزیابی : بررسی، راستی آزمایی و رسیدگی به مدارک و مستندات ارائه شده

 


7- مذاکره نهایی : به اشتراک گذاشتن نتایج ارزیابی و توافق روی میزان و چگونگی مشارکت8- قرارداد مشارکت : انعقاد قرارداد مشارکت و پیشبرد امور مالی، اداری و حقوقی