پاک یافت

پاک یافت    PakYaft.ir


شبکه اجتماعی پاک یافتمعرفی پاک یافت :

پاک یافت یک شبکه اجتماعی شهری است که هدفش تبدیل شدن به یک بازویِ فناورانه  شهری جهتِ محله محور کردن مدیریت شهری و خلق درآمد پایدار نقدی برای هر محله از محل مدیریت رفتار مصرف ساکنین محله می باشد.
1- مهمترین منبع درآمدی پایداری که برای محله میتوان متصور بود و مدل اقتصادی پاک یافت بر بستر آن بنا شده است چیست؟

مدیریت پسماند قابل بازیافت محله


2- جاه طلبانه ترین هدفِ شبکه اجتماعی پاک یافت که تحقق آن را چشم انداز خود قرار داده است چیست؟

شخصیت دادن به صنعت پسماند قابل بازیافت و ایجاد شغل پایدار و شرافتمندانه با رسته (سفیر و ماینرِ محلات) برای مددجویان کمیته امداد


3- مدل شبکه اجتماعی پاک یافت شبیه به کدام مدل موفق موجود در بازار است؟

شبکه اجتماعی پاک یافت برای شهرداری در زمینه مدیریت گردش پسماند قابل بازیافت همان جایگاه و ماموریتی را ایفا میکند که شرکت خدمات انفورماتیک برای مدیریت گردش پول برای بانک مرکزی انجام میدهد.
4- پسماند قابل بازیافت چیست؟

هر آن چیزی که از هر فعالیت انسان یا حیوان تولید میشود و ظرفیت استفاده بعنوان یک محصول نهایی یا قابلیت تبدیل شدن به یک محصول قابل استفاده به عنوان ماده اولیه را دارد ، گفته میشود.نظیر (کاغذ ، مشمع ، کارتن و مقوا و....)


5- استراتژی پاک یافت برای معرفی خود به بازار چیست؟

ایجاد زیر ساخت تجمیع پسماند قابل بازیافت در محلات تحت عنوان ماینرِ محله

 PakYaft.ir

PakYaft@Gmail.com

https://www.instagram.com/pakyaft