ارزیابی عملکرد کمیته‌‌های حسابرسی

دپارتمان ارزیابی عملکرد کمیته‌‌های حسابرسی
ACPE.ir

ماموریت این دپارتمان ارزیابی عملکرد کمیته‌‌های حسابرسی است.