سهام

شرکت‌های شتاب دهنده؛ حلقه گمشده استارت آپ های کشور

/post-31

حلقه گمشده استارت آپ های کشور و بخش تجاری، شرکت های شتاب دهنده هستند. چند سالی است که استارتاپ‌ها در سطح جهانی تبدیل به کسب و کاری ارزشمند با درآمدی بالا شده‌اند و تلاش می‌کنند، هر روز سهم بیشتری از بازار کار را به خود اختصاص دهند


دیدگاه توسعه ملی- اسفند ۹۹

/post-28

علیرغـم گذشـت هفـت مـاه از اصـلاح شـاخص، خـروج پـول سـهامداران حقیقـی از بـازار سـرمایه همچنـان قابـل مشـاهده اسـت. ایـن خـروج کـه بـه دلیـل کاهـش انتظـارات تورمـی آغـاز گردیـد، بـه واسـطه تزریـق مسـتمر نقدینگـی حمایتـی از سـوی ارکان بـازار سـرمایه در نقاطـی کـه تعـادل واقعـی بـازار سـرمایه محسـوب نمیشـود ادامـه یافتـه و تشـدید شـده اسـت.


تاسیس «کاراسهم» : ارزیابی و ارزشگذاری سهام و اوراق بهادار

/karasahm-ir

«گروه برخط» با تاسیس «کاراسهم» ، تجربه خود در امور تخصصی ارزیابی و ارزشگذاری سهام و اوراق بهادار را به طور مستقل توسعه بخشید.


سرمایه‌گذاری در استارت آپ ها

/post-11

درک تفاوت‌های بین دوره‌های تأمین سرمایه به ما کمک می‌کند تا از اخبار و رویدادهای استارتاپی شناخت بهتری داشته باشیم و شانس‌های موفقیت کارآفرینان را بسنجیم. دوره‌های جذب سرمایه اساساً به روش مشابهی اجرا می‌شوند و آن اینکه سرمایه‌گذاران به ازای تخصیص سهام مبالغی را به شرکت اعطا می‌کنند. در طول این دوره‌ها، تقاضای سرمایه‌گذاران از استارتاپ هم نسبتاً تغییر می‌کند.


سرمایه‌گذاری بذری

/post-10

سرمایه‌گذاری بذری، اولین مرحله رسمی تأمین وجه است که در آن حقوق صاحبان سهام هم تخصیص داده می‌شود. این مرحله عموماً نمایانگر اولین مبلغ رسمی است که یک کسب‌و‌کار اولیه یا تجارت مخاطره‌آمیز به دست می‌آورد.