نقشه راه

سند نقشه راه توسعه صادرات کشور (1399-1404)

/post-21

تا یکی دو دهه پیش بطور سنتی و مبتنی بر سابقه تاریخی تصور این بود مانع جدی پیش روی بالفعل شدن ظرفیت های تجاری کشورها دسترسی به بازارها است. در این راستا دولتها سعی در حل مشکل از طریق اصلاح سیاست های تجاری مانندکاهش تعرفه ها و اعمال سهمیه ها، حضور در موافقتنامه های ترجیحی و آزاد داشتند، اما حتی با وجود مشارکت در موافقتنامه ها جهت دسترسی به بازارها، بسیاری از کشورهای در حال توسعه قادر به رقابت در بازارهای جهانی نبودند، چرا که موانع پیشروی تجارت فراتر از تعرفه و موانع غیرتعرفه ای بود


طرح تجاری چیست؟

/post-1

طرح تجاری، نوشت ه­ای توصیفی و جامع در مورد کسب­ وکار یک موسسه، گروه یا فرد کارآفرین است. این طرح حاوی بررسی­ های دقیقی در خصوص تولیدات یا خدمات یک شرکت، بازار و مشتریان، رقبا، منابع انسانی، منابع تامین مالی، تکنولوژی و ابعاد فنی محصول یا خدمات و ... است.