معرفی بازار جهانی فینتک

معرفی بازار جهانی فینتک.pdf

بــازار جهانــی فینتــک جهانــی بعنــوان یــک بــازار خدمــات مالــی در ســال 2022حـــدود  266.56 میلیـــارد دلار بـــوده و انتظـــار مـــیرود ایـــن میـــزان بــا نــرخ رشــد مرکــب ســالانه ( 17.5 )CAGR درصــد از ســال  2023تـــا 2030 رشــد داشــته باشــد.
یکــی از محرکهــای اصلــی افزایــش تقاضــا بــرای خدمــات مالــی دیجیتــال کاربـــر پســـند در بیـــن مصرف کننـــدگان یکپارچـــه اســـت. موسســـات مالـــی ســـنتی نیازمنـــد ارتقـــای محصـــولات و خدمـــات خـــود بـــرای بـــرآورده کـــردن نیـــاز مشـــتریان هســـتند و لـــذا ایـــن موضـــوع آنهـــا را بـــه شـــراکت بـــا ارائـــه دهنـــدگان   Fintech-as-a-Service - FaaS ســـوق میدهـــد تـــا راه حلهـــای فناورانـــه و نوآورانـــه را در زنجیـــره‌ی عملیـــات خـــود پیـــاده کننـــد.
یکـــی دیگـــر از محرکهـــای کلیـــدی ایـــن بـــازار، ظهـــور بانکـــداری بـــاز و API هــا اســت کــه شــیوهی اشــتراک گذاری و دسترســی بــه داده هــای مالــی را متحـــول کـــرده اســـت. ارائه دهنـــدگان  FaaS از APIهـــا بـــرای ارائـــه ی راه حلهـای مـدولار و قابـل تنظیـم اسـتفاده میکننـد کـه ایـن موضـوع بـه مؤسسـات مالـی سـنتی ایـن امـکان را میدهـد تـا بـه سـرعت خدمـات یــا ویژگی هــای جدیــدی را بــدون نیــاز بــه ایجــاد زیرســاخت های ســنگین بــه ســبد محصــولات خــود اضافــه کننــد.
ارائه دهنـدگان سـرویس های فینتـک هـم بـه طـور مسـتمر فناوری هـای جدیـدی ماننـد هـوش مصنوعـی، بلاکچیـن و تجزیـه و تحلیـل ابرداده هـا را بـــا هـــدف تغییـــر شـــکل ارائـــه خدمـــات مالـــی و ساده ســـازی عملیاتـــی معرفـی و پیاده سـازی می کننـد. ایـن آپدیـت مسـتمر نـوآوری، موسسـات مالـــی را وادار میکنـــد تـــا بـــا ســـازمان های ارائه دهنـــده ی ســـرویس های فینتکـــی همـــکاری کننـــد کـــه همـــواره در خـــط مقـــدم ایـــن حـــوزه باقـــی بماننــد و خدمــات پیشــرفت های را بــه مشــتریان خــود ارائــه دهنــد.
...

معرفی بازار جهانی فینتک.pdf

 

فصلنامه فینووا،  شماره اول | تابستان ۱۴۰۲