ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی:
اصلاح نظام مالیاتی
اصلاح نظام مالیاتی.pdf