روندهای حکمرانی هوشمند 2020

روندهای حکمرانی هوشمند ۲۰۲۰ Smart_governance.pdf

فهرست
مقدمه مترجمین 8
مهمترین روندهای تحولی امروز دولت کدامند؟
دولت تقویت شده با هوش مصنوعی 11
بالا رفتن از منحنی بلوغ AI
شهروند دیجیتال 25
بهبودخدمات عمومی بیواسطه ازطریق یک هویت دیجیتالی منحصربه فرد
تشویق کردن همیشگی 33
استفاده از علوم رفتاری برای بهبود خروجیهای دولت
ظهور داده ها و اخلاق هوش مصنوعی 42
مدیریت پیچیدگیهای اخلاقی عصر کلان داده
دولت آینده نگر 12
پیشگیری از طریق تحلیل آینده نگرانه
ابر به عنوان محرک نوآوری 60
پایه و اساس استفاده از فناوری‌های نوظهور در دولت
شتاب دهنده های نوآوری 13
ایجاد فضاهای امن برای نوآوری دولتی
دولت هوشمند 77
راه حل های شهر هوشمند برای چشم انداز خدمات عمومی
تجربه شهروندان به عنوان مرکز فعالیت دولت 87
برخورد با شهروندان مانند مشتریان، برای ایجاد تأثیر ارزش سه گانه