مقاله‌ای که برای شما برگزیدیم با عنوان "واکاوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در تأمین مالی از فرشتگان کسب و کار"؛ نوشته: عبداالله احمدی، مهران رضوانی، هستی چیت‌سازان و رضا محمدکاظمی می‌باشد که زمستان 1397 در شمارۀ چهارم از فصلنامه توسعه کارآفرینی به چاپ رسیده‌است.

برای مشاهده مقاله بر روی پیوند زیر کلیک نمایید.

Business-Angles-1397.pdf