پیش بینی اقتصاد ایران در سال 1400

در تدوین گزارش، از منابع علمی منتشر شده در سایت های اینترنتی بانک جهانی World Bank Group مجمع جهانی اقتصاد World economic Forum سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD اتاق بازرگانی ایران، مرکز آمار ایران و کانال ها و شبکه های اجتماعی اقتصاددانان و صاحب نظران برتر و معتبر و تجربیات شخصی استفاده شده است.
تهیه کننده: علی خلیلو


Ali Khalilo,1400 Economy Report.pdf