گزارش امکان سنجی اقتصادی (FS )

 ایجاد هر پروژه­ای مستلزم سرمایه­ گذاری است و سرمایه­ گذاری به معنای تخصیص و صرف منابع محدود بمنظور حصول اهداف و نتایج مشخص می باشد. لذا اطمینان از اینکه منابع محدود وجاهت دارد ضروری است و این توجیه ناظر بر دو وجه است. یکی اینکه در پرتو این سرمایه ­گذاری اهداف مورد نظر تامین شود و دیگر اینکه مقرون به صرفه ­ترین برنامه کار و یا راه رسیدن به اهداف مورد توجه قرار گرفته باشد.

 در یک گزارش توجیهی امکان سنجی اقتصادی در پی آنیم تا با شناسایی و تحیل گزینه­های متنوع فنی، اجرایی و ارزیابی­ های اقتصادی و مالی گزینه­ ها و ملاحظات اجتماعی سرمایه ­گذاری، مناسبترین گزینه برآورنده نیاز را انتخاب کنیم.

 اگر چه چارچوب مطالعه گزارشات توجیهی، تقریباً ثابت است ولی از آنجا که حدود نوع و دقت اطلاعات در مراحل انجام این مطالعه تغییر می­کند ممکن است در بیش از یک مرحله و تحت عناوین پیش مطالعه، امکان سنجی اولیه و امکان سنجی نهایی صورت پذیرد.