تحلیل آینده پنج ساله ایران

تحلیل_آینده_پنج_ساله_ایران_ویرایش_دوم.pdf