استراتژی

روندها و استراتژیهای جهانی در سال 2021

/post-19

در این گزارش، سبدی از استراتژی های مختلف پیشنهاد شده است تا هر صنعت وکسب و کار بتواند با توجه بره شرایط خاص خود، از بین آنها انتخاب نماید


سرمایه‌گذاری بذری

/post-10

سرمایه‌گذاری بذری، اولین مرحله رسمی تأمین وجه است که در آن حقوق صاحبان سهام هم تخصیص داده می‌شود. این مرحله عموماً نمایانگر اولین مبلغ رسمی است که یک کسب‌و‌کار اولیه یا تجارت مخاطره‌آمیز به دست می‌آورد.